GENTLE GIANTS MENNTASPROTI ATVINNULÍFSINS 2022 // GENTLE GIANTS RECEIVES THE MOTIVATIONAL EDUCATION AWARDS 2022

-English below-

Á menntadegi atvinnulífsins sem haldinn var í Hörpu í Reykjavík í dag hlaut Gentle Giants menntaverðlaun sem menntasproti atvinnulífsins 2022. Við erum afar stolt og þakklát fyrir heiðurinn sem liggur í þessari miklu viðurkenningu frá Samtökum Atvinnulífsins á okkar starfi.

Í greinargerð dómnefndar kemur fram:

„Gentle Giants – Hvalaferðir á Húsavík er menntasproti ársins 2022. Einn lykilþáttur sprotans er samstarf fyrirtækja og samfélags um eflingu fræðslu innan sem utan fyrirtækja auk nýsköpunar í fræðslu innan fyrirtækis eða í samstarfi aðra aðila.

Gentle Giants býður uppá hvalaskoðunarferðir og aðrar sjó-tengdar upplifanir á Skjálfandaflóa. Í flotanum eru níu bátar, tveir eikarbátar og fimm hraðbátar og hefur fyrirtækið verið brautryðjandi á sínu sviði. Hjá fyrirtækinu starfa að jafnaði um 50 starfsmenn (í hefðbundnu árferði). Gegnum árin hefur starfsmannavelta verið lítil hjá Gentle Giants og að því marki sem störf fylgja árstíðarbundnum sveiflum hefur sama starfsfólkið komið til starfa aftur og aftur. Þetta staðfestir að sú áhersla sem félagið hefur lagt á starfsmannamál og þar með fræðslu og þjálfunarmál hefur skipt miklu um vellíðan starfsfólksins.

Í ferðaþjónustu þar sem byggt er á notkun skipa og báta felst mikil áskorun þegar kemur að öryggismálum sem endurspeglast í fjölmörgum opinberum kröfum sem fyrirtækið og starfsfólk þess þarf að mæta. Gentle Giants hafa lagt gríðarlega mikla áherslu á að þessum kröfum sé mætt til hins ýtrasta og hvergi slakað á í þeim efnum. Unnar hafa verið vandaðar og yfirgripsmiklar handbækur, leiðbeiningar og þjálfunaráætlanir hér að lútandi sem tryggja öryggi jafnt starfsfólks og viðskiptavina.

Mikla athygli vekur sú áhersla sem Gentle Giants hafa lagt á fjölþætt samstarf við nærsamfélag sitt á sviði menntunar, fræðslu og rannsókna. Þannig hefur fyrirtækið verið í samstarfi um rannsóknir á sviði sjávarlíffræði með Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Húsavík og verið með doktorsnema í hlutastarfi því tengdu. Gentle Giants kom að stofnun nýrrar námsbrautar við Framhaldsskólann á Húsavík um leiðsögunám sem fékk góðar viðtökur og viðbrögð í nærsamfélaginu. Þá hefur fyrirtækið tekið þátt í að skapa sumarstörf fyrir grunnskólanemendur á svæðinu og skapa þannig áhuga þeirra á fjölbreyttum störfum í atvinnulífinu.

Ljóst er að Gentle Giants – Hvalaskoðun hafa lagt í mikla og áhugaverða vinnu á sviði mennta-, fræðslu- og þjálfunarmála innan fyrirtækisins en jafnframt tekið þátt í uppbyggingu á þessu sviði í samstarfi við aðila á svæðinu og sýnt mikilvæga samfélagslega ábyrgð sem hefur mikla þýðingu og sýnir hvernig slíkt samstarf felur í sér gagnkvæma hagsmuni fyrir alla aðila.

Gentle Giants – Hvalaskoðun hefur þannig sýnt að sprotar og þróunar starf er gríðarlega mikilvægt til þess að treysta starfsgrundvöll fyrirtækja og skapa þeim mikilvægt samkeppnis-forskot.

Menntaverðlaun atvinnulífsins eru veitt á árlegum menntadegi atvinnulífsins. Þetta er í níunda sinn sem dagurinn er haldinn. Yfirskrift menntadagsins að þessu sinni var stafræn hæfni í íslensku menntakerfi og atvinnulífi. Að deginum standa Samtök atvinnulífsins, Samorka, Samtök ferðaþjónustunnar, Samtök fjármálafyrirtækja, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtök iðnaðarins og Samtök verslunar og þjónustu."

Nánar má lesa um menntadaginn hér.

Gentle Giants menntasproti atvinnulífsins // Gentle Giants receives the motivational education awards 2022Forseti Íslands, hr. Guðni Th. Jóhannesson, Jóhanna Sigríður Svavarsdóttir, mannauðsstjóri, Stefán Guðmundsson, framkvæmdastjóri og Daniel Annisius, aðstoðarframkvæmdastjóri Gentle Giants.


English

On the education day of the industry which was held in Harpa Conference Centre in Reykjavík today Gentle Giants received the motivational education awards 2022 by The Confederation of Icelandic Enterprise (SA). We are very proud and thankful for this honour and recognition of our great work.

The jury's motivation states:

"Gentle Giants-Whale Watching in Húsavík is the motivational education award winner of 2022. One of the key elements of the award is the collaboration between companies and society on strengthening education within and outside companies as well as innovation in education within the company or in collaboration with other parties.

Gentle Giants offers whale watching tours and other sea-related experiences in Skjálfandi Bay. The fleet includes nine boats, two oak boats and five speedboats, and the company has been a pioneer in its field. The company employs about 50 people (in a normal season). Over the years, Gentle Giants' staff turnover has been low, and to the extent that jobs follow seasonal fluctuations, the same staff have come to work again and again. This confirms that the company's emphasis on human resources, and thus education and training, has been of great importance to the wellbeing of its employees.

In tourism operations based on the use of ships and boats, it is a major challenge when it comes to safety issues, which is reflected in the many official requirements that the company and its employees have to meet. Gentle Giants have placed great emphasis on meeting these requirements to the fullest and not relaxing in that regard. High-quality and comprehensive manuals, instructions and training plans are in place, which ensure the safety of both staff and customers.

Gentle Giants emphasis on multifaceted collaboration with their local community in the fields of education, training and research is of great interest. Thus, the company has collaborated on research in the field of marine biology with The University of Iceland's Research Centre in Húsavík and has had a part-time doctoral student related to it. Gentle Giants was involved in the establishment of a new study program in Húsavík upper secondary school on tourism guiding studies, which was well received and responded to in the local community. The company has also taken part in creating summer jobs for primary school students in the area, thus creating their interest in a variety of jobs in the industry.

It is clear that Gentle Giants-Whale Watching has put in a lot of interesting work in the field of education and training within the company, but also participated in development in this field in collaboration with institutions in the area and has shown important social responsibility and shows how such co-operation involves mutual interests for all parties.

Gentle Giants-Whale Watching has thus shown that motivational and development work is extremely important in order to strengthen the business base of companies and create an important competitive advantage.

The education award is given on the education day of the industry. This is the ninth time the day has been celebrated. The title of the education day this time was digital skills in the Icelandic education system and business industry. The day is organized by The Confederation of Icelandic Enterprise (SA), Samorka, The Icelandic Travel Industry Association (SAF), Finance Iceland (SFF), Fisheries Iceland (SFS), The Federation of Icelandic Industries (SI), and The Federation of Trade & Services (SVÞ).

Gentle Giants menntasproti atvinnulífsins // Gentle Giants receives the motivational education awards 2022The president of Iceland, Mr. Guðni Th. Jóhannesson, Jóhanna Sigríður Svavarsdóttir, Human Resources Manager, Stefán Guðmundsson, CEO and Daniel Annisius, Assistant Manager Gentle Giants.

-Daniel

Hunang Hunang logo